Aktualizacja adresu zamieszkania pracownika

Aktualizacja adresu zamieszkania pracownika

Pracownik ma obowiązek zgłosić zmianę adresu zamieszkania pracodawcy oraz administracji skarbowej.

Podatnik rozlicza się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, stanowiąca centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Nie trzeba być tam zameldowanym na pobyt stały lub czasowy. Podatnik w zasadzie sam określa swoje miejsce zamieszkania. Należy je zgłosić pracodawcy. Pracodawca musi bowiem podać w informacji PIT-11 adres zamieszkania pracownika, a następnie przesłać PIT-11 do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Zmianę miejsca zamieszkania – niepokrywającego się z adresem zameldowania – podatnik ma również obowiązek zgłosić we własnym zakresie administracji skarbowej. Pracodawca nie jest zobligowany do dokonania takiego zgłoszenia. Zgłoszenie aktualizacyjne składa się w trybie właściwym dla swojego statusu ewidencyjnego. W przypadku osób, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie obecnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z wykonywaniem obowiązku podatkowego. Można również złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu ZAP-3. Numer PESEL to identyfikator podatkowy osób objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej, niezarejestrowanych jako podatnicy VAT, niebędących płatnikami podatków lub składek ZUS (kryteria te muszą być spełnione łącznie). Podatnik, którego identyfikatorem podatkowym jest PESEL, wywiąże się więc z wymogu zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania, podając aktualny adres w pierwszym dokumencie składanym w związku z realizacją obowiązku podatkowego, np. w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Pracownik będący jednocześnie przedsiębiorcą podlegającym wpisowi do CEIDG zmianę adresu zamieszkania zgłasza za pośrednictwem CEIDG na wniosku CEIDG-1. Pozostałe osoby, których identyfikatorem podatkowym jest NIP, aktualizacji dokonują poprzez złożenie w urzędzie skarbowym NIP-7.

Related posts

Kasy fiskalne – oświadczenie – zasady ewidencji i kody

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, osoba prowadząca ewidencję u podatnika, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, powinna złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji do końca maja 2019 r. Co do zasady oświadczenie należy składać przed...

Read More

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku?

Większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty wolne od podatku w zależności od grupy podatkowej, w jakiej znajduje...

Read More

Jak zatrudnić pomoc domową?

Legalne zatrudnienie pomocy domowej wymaga dopełnienia wielu formalności, zwłaszcza jeśli jest to obywatelka Ukrainy lub innego z sześciu tzw. państw trzecich. Zatrudniający ma do wyboru umowę zlecenie albo umowę o pracę. Zawarcie zarówno jednej, jak i drugiej pociąga za sobą konieczność regularnego odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i...

Read More