Roczna informacja o składkach ZUS dla pracownika – IMIR

Roczna informacja o składkach ZUS dla pracownika – IMIR

Roczna informacja o składkach ZUS, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi minimum raz w roku powinna być zgodna z informacjami przekazywany do ZUS w ciągu roku, w miesięcznych raportach imiennych. Informacja powinna zawierać informacje o składkach przekazywanych do ZUS, z podziałek na poszczególne miesiące, ale także, co ważne, powinna zawierać zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej przedstawia dane rozliczone, a nie opłacone. Co znaczy, że nie ma znaczenia czy płatnik składek opłaca je i w jakim terminie dokumentuje płatności.

Pracodawca, czyli płatnik składek, w celu weryfikacji ma obowiązek przekazać tę informację ubezpieczonym raz w roku do dnia 28 lutego, za rok poprzedni. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące.

Informacja roczna, może być przekazana pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej, jednak ta druga forma dozwolona jest tylko za zgodą pracownika. Jeżeli pracodawca uchyla się od przekazania danych to pracownik może zweryfikować dane, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub zwrócić się bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Related posts

Kasy fiskalne – oświadczenie – zasady ewidencji i kody

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, osoba prowadząca ewidencję u podatnika, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, powinna złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji do końca maja 2019 r. Co do zasady oświadczenie należy składać przed...

Read More

Aktualizacja adresu zamieszkania pracownika

Pracownik ma obowiązek zgłosić zmianę adresu zamieszkania pracodawcy oraz administracji skarbowej. Podatnik rozlicza się ztytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wurzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, wktórej dana osoba przebywa zzamiarem stałego pobytu, stanowiąca centrum jej interesów życiowych imajątkowych. Nie trzeba być tam zameldowanym na...

Read More

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku?

Większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty wolne od podatku w zależności od grupy podatkowej, w jakiej znajduje...

Read More