Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika jako podstawowy sposób wypłaty wynagrodzenia od początku 2019 roku

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika jako podstawowy sposób wypłaty wynagrodzenia od początku 2019 roku

Od początku 2019 roku zmianie uległy podstawowe zasady wypłaty wynagrodzenia wynikające z kodeksu pracy. Do końca 2018 roku wynagrodzenie wypłacane było pracownikowi do rąk własnych, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę na rachunek bankowy. Od nowego roku podstawową zasadą jest wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. W związku z tym na pracodawcy ciążą nowe obowiązki.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku nowelizacji przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

  1. podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  2. złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracodawca musi to uczynić w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy i pouczyć jednocześnie pracownika o terminie, w jakim ten powinien przedstawić stosowne dane.

Ustawodawca przewidział, że pracownik powinien podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć pracodawcy wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od daty otrzymania od pracodawcy informacji, o której mowa powyżej.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli, w okresie od dnia wejścia w życie nowelizacji do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji od pracownika o jego numerze rachunku bankowego lub wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, przypada termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca wypłaca wynagrodzenie do rąk własnych pracownika.

Related posts

Kasy fiskalne – oświadczenie – zasady ewidencji i kody

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, osoba prowadząca ewidencję u podatnika, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, powinna złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji do końca maja 2019 r. Co do zasady oświadczenie należy składać przed...

Read More

Aktualizacja adresu zamieszkania pracownika

Pracownik ma obowiązek zgłosić zmianę adresu zamieszkania pracodawcy oraz administracji skarbowej. Podatnik rozlicza się ztytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wurzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, wktórej dana osoba przebywa zzamiarem stałego pobytu, stanowiąca centrum jej interesów życiowych imajątkowych. Nie trzeba być tam zameldowanym na...

Read More

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku?

Większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty wolne od podatku w zależności od grupy podatkowej, w jakiej znajduje...

Read More